Skip to main content Skip to main content

Privacy policy: prospects (Netherlands)

 

Mediaocean privacybeleid - Potentiële klantent (Europa)

Met ingang van 1 juli 2021

 

Contactgegevens

Mediaocean Systems Ltd

Blue Fin Building, 110 Southwark Street, Londen SE1 0TA VK

InfoSec&Compliance@mediaocean.com

 

Op deze pagina wordt beschreven hoe we Persoonsgegevens over potentiële klanten verzamelen en gebruiken.  Om terug te keren naar ons privacybeleid klikt u hier.

Mediaocean Systems Ltd (“Mediaocean”, “we” of “wij”) erkent en eerbiedigt uw privacyrechten met betrekking tot Persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe we Persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u ons verschaft zullen gebruiken. Definities vindt u onderaan deze pagina.  Iedere wijziging die we in de toekomst aanbrengen in ons privacybeleid wordt op deze pagina gepubliceerd. De datum waarop het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd, vindt u bovenaan op deze pagina.

 

Gegevens die we over u verzamelen

We kunnen uw naam, e-mailadres en andere zakelijke contactgegevens verzamelen en verwerken en u een paar vragen stellen over het bedrijf waarvoor u werkt.  Wij bewaren details over uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens over websiteverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de hulpmiddelen waar u gebruik van maakt. We kunnen ten behoeve van systeembeheer informatie verzamelen over uw computer, waaronder uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. 

We verzamelen geen Gevoelige Gegevens over u.

We kunnen deze details verkrijgen uit:

 • Gegevens die u verschaft door formulieren in te vullen op www.mediaocean.com (onze website), door ons direct te e-mailen of via sociale media (LinkedIN, Twitter enz.)

 • Gegevens die we over u verzamelen bij persoonlijke ontmoetingen, branche-evenementen, congressen enz.

 

We gebruiken deze informatie om u informatie te verschaffen over onze systemen en services.  Als u het initiatief hebt genomen om contact met ons op te nemen, stemt u ermee in dat wij uw gegevens voor dit doel verzamelen en bewaren, maar in al onze e-mails aan u wordt u de mogelijkheid geboden om af te zien van verdere correspondentie. 

Wij vragen uw toestemming voordat we uw Persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn.

 

Hoe wij uw gegevens opslaan, delen en beschermen

Af en toe worden Persoonsgegevens verzameld van potentiële klanten in Europa overdragen naar de VS en het VK, en mogelijk naar andere landen waar groepsondernemingen van Mediaocean kantoren hebben. Er zijn gegevensoverdrachtovereenkomsten (inclusief EU-modelbepalingen) afgesloten met andere entiteiten van Mediaocean binnen de groep om er zeker van te zijn dat Persoonsgegevens beschermd worden in overeenstemming met de Europese normen inzake gegevensbescherming.

Mediaocean maakt gebruik van cloudgebaseerde softwareoplossingen voor klantenrelatiebeheer en marketingcommunicatie. Op verzoek kunnen meer details worden verschaft.  Zie het hoofdprivacybeleid voor meer informatie over hoe Mediaocean gegevens opslaat en deelt en deze veilig houdt. 

Onze routine bedrijfspraktijk is om uw gegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze moeten gebruiken om een andere reden die verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde.  We vragen doorgaans uw toestemming voordat we Persoonsgegevens openbaar maken aan een Derde Partij (behalve bij openbaarmaking aan een vertegenwoordiger of contractant die de gegevens uitsluitend namens ons verwerkt of indien openbaarmaking door de wet wordt toegestaan of vereist). 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens in overeenstemming met het beleid van Mediaocean inzake het bewaren van gegevens en documenten.  Dit beleid definieert regels voor het bewaren van gegevens op basis van de aard van de gegevens en het doeleinde waarvoor het is vereist.  We vernietigen of verwijderen alle Persoonsgegevens op een veilige manier wanneer ze niet meer nodig zijn.

 

Uw rechten onder dit beleid

 • U hebt het recht om van ons bevestiging te vragen of wij Persoonsgegevens van u bewaren.  U kunt ons vragen naar het doel waarvoor we de gegevens bewaren, met wie we ze delen en volgens welke criteria we bepalen hoe lang we ze aanhouden.  Als uw Persoonsgegevens in het buitenland worden bewaard, kunt u ons vragen hoe we ons ervan vergewist hebben dat de gegevens veilig zijn.  U kunt ons ook vragen om u een kopie te verschaffen van Persoonsgegevens die we van u bewaren, onder voorbehoud van bevestiging van uw identiteit (zo lang dit de rechten en vrijheden van anderen niet schaadt).  We brengen u niets in rekening voor het verschaffen van deze gegevens, maar behouden wel het recht om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als het verzoek buitensporig, ongegrond of repetitief is.

 • Als u vaststelt dat de Persoonsgegevens die we van u bewaren onjuist zijn, hebt u het recht ons te vragen de gegevens die we bewaren te corrigeren.

 • U hebt het recht om af te zien van gebruik van uw Persoonsgegevens (opt out) voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen of door u te laten uitschrijven via de koppeling onderaan onze e-mails.

 • U hebt het recht om op bepaalde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens; u kunt ook op bepaalde gronden verzoeken om wissing of beperking van de verwerking van Persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, zie Vragen en klachten hieronder.

 • Als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij een klacht hebben behandeld of uw Persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze websites en services zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. Niemand onder de 13 jaar mag Persoonsgegevens verstrekken op of aan de website. We verzamelen niet opzettelijk Persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar. Gebruik of verstrek geen gegevens op deze website of aan of via functies op deze website als u onder de 13 jaar bent. Als we erachter komen dat we zonder verificatie van ouderlijke toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind onder de 13 jaar, verwijderen we deze gegevens. Als u vermoedt dat we gegevens hebben van of over een kind onder de 13 jaar, kunt u contact met ons opnemen via Infosec&Compliance@mediaocean.com.

 

Klachten

We streven ernaar een oplossing te vinden voor klachten over privacy of onze verzameling of ons gebruik van Persoonsgegevens. Hebt u vragen of klachten over dit privacybeleid of over onze behandeling van uw Persoonsgegevens? Neem dan contact op met datasecurity@mediaocean.com.

We zullen samenwerken met de Nederlandse Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, en andere relevante overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke autoriteiten bij onderzoek naar privacyklachten of naar vermoedelijke schendingen van privacywetten of de privacybeloften van Mediaocean, alsook bij het rectificeren van niet-conforme praktijken. Medewerkers of contractanten die deze principes schenden, kunnen worden blootgesteld aan disciplinaire maatregelen met inbegrip van beëindiging van het dienstverband of het niet verlengen van het contract, bovenop andere wettelijke maatregelen die kunnen worden genomen door Mediaocean, zijn klanten of de betrokken personen en hun vertegenwoordigers.

 

Definities

In dit privacybeleid worden de volgende termen gebruikt:

 • Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, onafhankelijk van het medium of formaat waarin de gegevens zijn opgeslagen.

 • Gevoelige Gegevens zijn bijzondere categorieën Persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, zoals gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opinies, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, biometrische of genetische gegevens, gezondheid of seksleven/seksuele oriëntatie.

 • Een Derde Partij is een entiteit of persoon anders dan u, Mediaocean of zijn klanten.
 • Een Toezichthouder is een onafhankelijke overheidsinstantie die is opgericht door een EU-lidstaat om toezicht te houden op de toepassing van EU-wetgeving voor gegevensbescherming.